Середня загальноосвітня школа № 35 м. Кам'янське

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Вчитель інфо ЗНО

Профільне навчання

Сьогодні перед підростаючим поколінням суспільство ставить ряд вимог: мобільність, самостійність, уміння швидко адаптуватися в умовах мінливого середовища, навчатися протягом всього життя.  Виховання такої людини потребує мобілізації всіх соціальних інститутів, особливої уваги та взаємодії виховного середовища школи, позакласної роботи та сімейного виховання.    

У цій ситуації школі не обійтись без максимальної синергії вчителів, учнів та їх батьків. Необхідно використати всі можливі форми та методи продуктивної взаємодії сім’ї та школи: знаходити механізми спільної взаємодії, враховувати специфіку та інтереси сучасних дітей. Адже школа виконує функцію не тільки навчання та виховання, але й сприяє соціалізації учнів, формуванню життєвих компетентностей, розвитку соціальних якостей особистості, вихованню самостійності, створює спільне освітньо-культурне середовище, в якому живе та розвивається дитина.

Стосунки співробітництва складаються там, де діти і дорослі об'єднані спільними поглядами і прагненнями.

Добрі й людяні стосунки між учителем і учнем сприймаються дитиною як норма життя. "Раз добром нагріте серце вік не прохолоне", — ці слова Т. Шевченка підтверджують одвічний закон гуманістичного виховання

До реалізації ідей педагогіки співробітництва (педагогіки партнерства) ведуть, зрештою, два шляхи.

По-перше, шлях, який можна назвати "романтичним" — "віддавши серце дітям". Учитель наближується до дитини за рахунок великої любові й поваги до неї, "схиляється до її рівня". Слідом за В. Сухомлинським цей шлях пропонував і відомий грузинський педагог Ш. Амонашвілі. На жаль, не всі педагоги готові до такого стилю стосунків, і далеко не всі діти повірять у свою "рівність" з учителем.

По-друге, шлях розподілу функцій вчителя та учня і організації їхньої співпраці. У функції вчителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання, продумати в деталях хід його вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня — на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу як свою і самостійно її вирішувати.

У такому випадку обидва учасники навчання і виховання — вчитель і учень — рівноправні, вони — суб'єкти діяльності. Тож психологічну основу педагогіки співробітництва становлять суб'єкт-суб'єктні стосунки, співпраця двох суб'єктів. Цей тип взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з іншого, — надає учневі можливість діяти самостійно.

Головним завданням сучасної системи освіти є формування життєво  компетентної особистості, здатної до самореалізації. Знаннєвий підхід до навчання неспроможний забезпечити ефективність процесу соціалізації особистості, що передбачає розвиток інтелекту, емоційної сфери, вироблення стійкості до стресу, упевненості в собі, виховання мотивації, усвідомленої потреби в само актуалізації, самовдосконаленні. За висновками зарубіжних та українських науковців і вчителів, реалізувати такі завдання покликаний компетентнісний підхід.

Зараз я хочу зупинитися на деяких надбаннях нашого педагогічного колективу щодо формування підприємливості та фінансової грамотності завдяки синергії стосунків вчителів, учнів та їх батьків.

Відповідно до регіональних особливостей та інтересів учнів з прийняттям концепції профільного навчання основним напрямом профілізації з 2003 року в школі обрано економічний профіль.  Значення економічної науки в житті окремої людини має, щонайменше, три прояви: вміння орієнтуватись у сфері бізнесу, раціональна поведінка у сфері споживання, вірне рішення при виборі сфери діяльності. Формування економічної компетентності учнів в нашій школі здійснюється в чотири етапи, що передбачає послідовність і безперервність економічної освіти та виховання школярів.

Перший етап формування економічної свідомості розрахований на початкову школу. Діти отримують початкові уявлення про навколишнє економічне середовище як на уроках спецкурсу  «Основи споживчих знань» , який викладається з 2 класу, так і під час інтеграції економіки в предмети базового компоненту навчального плану. Класоводи 1-4 класів широко застосовують інтерактивні технології. Зацікавлюють дітей,  використовуючи настільні ігри, такі як «Супермаркет», «У місті» та використовують можливості шкільного лялькового театру, де учні у грі вчаться як треба діяти в знайомих економічних ситуаціях: під час купівлі  товару в магазині чи на ринку, у транспорті тощо. Значну роль при підготовці шкільних вистав займають батьки,  які не тільки допомагають у виготовленні ляльок та інших реквізитів театру, а й охоче приймають участь у постановці вистав. Така синергія школи та сім’ї сприяє формуванню первинної економічної культури та фінансової грамотності.

На другому етапі  відбувається поступовий перехід до більш ґрунтовного розвитку здібностей грамотного, активного споживача. Провідна функція курсів за вибором – життєво-профорієнтаційна. Соціальній адаптації дітей сприяє  зміст курсів. Наприклад, при вивченні курсу «Основи економіки» учні стають учасниками рольових ігор, під час яких оволодівають навичками аналізу та вирішення побутових економічних проблем сім’ї, вчаться виконувати нескладні економічні розрахунки. На етапі допрофільної підготовки учнів  не тільки використовується комплекс профільних спецкурсів, а й широко впроваджується система проведення  бінарних та компаративних уроків, що відповідає сучасній тенденції інтегрованої освіти, формує  критичне мислення.

Сучасні діти значно вільніші, розкутіші, безпосередніші. Вони народилися поруч із мобільними телефонами, планшетами та смартфонами.

Їм не потрібно  сидіти чотири години у бібліотеці та шукати цінну інформацію, вона в них під руками щосекунди. Відповідно, і швидкість обробки цієї інформації значно вища. Наша школа намагається відповідати запитам учнів та викликам сучасності.  Майже кожен навчальний кабінет обладнано компютером.  В минулому році за підтримки депутата міської ради Іванченко Андрія Григоровича, діти якого не так давно закінчили нашу школу, компютерний клас було обладнано інтерактивною дошкою. Побачивши  зростання зацікавленості  учнів при вивченні навчальних дисциплін, адміністрацією щколи було прийнято рішення направити кошти надані народним депутатом  України Валентином Володимировичем Дідичем  на придбання ще двох інтерактивних дошок, які ми щойно отримали.                 

      Загальновідомим фактом є те, що сучасні діти  не можуть довго концентруватися на матеріалі. Вони радше запитають поради у Google, аніж у вчителя чи тата й мами.  Та в цьому можна знайти не тільки слабкі сторони, а й скористатися сильними. Але для цього потрібно на рівних з учнем  володіти сучасними технологіями. На останній виставці  «Інноватика в сучасній освіті», яка відбулася в Києві 24-26 жовтня, ми започаткували дуже потрібну співпрацю з компанією AV PRO. 10 вчителів школи  11 листопада  2017 пройшли  навчання за курсом «Опанування програмним забезпеченням для створення сучасного інтерактивного уроку» та отримали знання, котрі вкрай потрібні за для того, щоб робити навчання цікавим, динамічнім та хоч трохи наближеним до сучасних стандартів.

Використання активних форм навчання готує учнів до свідомої активної діяльності у швидкопливних економічних умовах, сприяє розвитку здібностей до раціонально-економічної діяльності. Допрофільна  підготовка відбувається також через предметні гуртки, шкільну творчу лабораторію «Пошук», заняття в різних секціях Малої академії наук, предметні олімпіади. Прикладом зв’язку теоретичного матеріалу з практичним  його використанням є навчальні екскурсії, які дають змогу учням розвивати практичні навички мислення.

На четвертому, профільному етапі, учні старшої школи навчаються за суспільно – гуманітарним напрямком економічного профілю, поглиблено вивчаючи економіку та географію. Школа є учасником проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів». В 10-11 клас за рахунок варіативної складової навчального плану введено курс «Фінансова грамотність», який засновано на практичних навичках та компетенціях використання фінансових послуг задля підвищення власного фінансового добробуту. З метою підвищення фінансової освіти учнів, школа налагодила системну співпрацю з ПриватБанком. Учні 9-11 класів здійснюють екскурсії до філіалів даної фінансової установи, проходять курси тренінгових занять, навчаючись у банківській БізнесШколі. По закінченню якої вони отримують  не тільки теоретичні знання з надання банківських послуг та раціонального використання особистих фінансів, а й право проходження безкоштовної виробничої практики на базі ПриватБанку.

З метою підготовки учнівської молоді до активної і свідомої участі в економічному і професійному житті шкільний колектив приєднався до українсько-польського проекту "Шкільна академія підприємництва". В закладі створено шкільний клуб підприємництва «IQ Капітал». Під час засідань клубівці залучаються до виконання ролі підприємця - планування економічної, маркетингової та рекламної діяльності, створення бізнес-плану, знайомляться з польським та загальноєвропейським досвідом у сфері розвитку підприємливості,  зустрічаються з успішними людьми. Результати засідань юних підприємців висвітлюються на шкільному сайті та на шпальтах шкільної газети «Піраміда».

В розрізі профільної економічної освіти адміністрацією школи налагоджена тісна співпраця з вищими навчальними закладами міста та області, а саме з Державним технічним університетом м. Кам’янське, університетом ім. Альфреда Нобеля м. Дніпро; з гірничим університетом м. Дніпро.

Результатом такої максимальної синергії всіх учасників навчально-виховного процесу є сформована компетентність підприємництва та фінансової грамотності.  Це підтверджують досягнення учнів в різноманітних конкурсах і турнірах економічного спрямування. Щороку шкільна команда  під керівництвом   вчителя економіки Захарової І.С. приймає участь у турнірі з фінансової грамотності та турнірі юних економістів, який проходе на базі університету ім. Альфреда Нобеля м. Дніпро. В минулому році команда учнів 10-11 класів посіла І місце в обласному конкурсі «Споживач – твоя азбука грамотності», а 29 листопада поточного року виборола ІІ місце в конкурсі «PRO  Бізнес», що також проходив на базі ДУЕПу

Таким чином, можна зробити висновок

Якщо ми керуємось принципом синергії у стосунках, наші можливості зростають, ми досягаємо кращих результатів, як у навчанні так і в будь-якій праці. Поліпшується якість стосунків: ми отримуємо більше задоволення від спілкування.

Для цього потрібно навчитися цінувати і використовувати відмінності, що існують між людьми, спілкуватися, взаємодіяти і будувати стосунки на основі партнерства – використовувати сильні якості і компенсувати недоліки одне одного.